Skuffet og frustreret.

Lige før jul, modtog jeg et kontoudtog fra klubbens kasserer hvoraf det fremgik at jeg skulle betale forsikringsselvrisikoen på 10.000 kr. for haveriet med Savannah.

Jeg har fra første færd afvist at en hård landing skulle være årsagen til haveriet, men blev på det nærmeste hånet og gjort til grin af Erik for at fremføre dette, så da formanden bad mig underskrive haverirapporten og forsikrings papirerne overbeviste han mig om at det var det nemmeste bare at angive en hård landing som årsagen. Jeg underskrev derfor en tom skadesanmeldelse og tog til efterretning at Erik angav pilotfejl som årsag. Dette fortryder jeg naturligvis idag at jeg ikke klart afviste.

Da jeg imidlertid var overbevist om at min landing ikke var årsagen til haveriet, bad jeg samme dag en flymekaniker vurdere skaden og fik her inspirationen til at lade nogle specialister besigtige bruddet på akslen som vi begge konkluderede var årsagen til at jeg under landingen mistede næsehjulet. .

Jeg bad således om hjælp ved to af B&O metaluger, civilingeniører og eksperter i metalbearbejdning og mikrofotografering. Deres konklusion var klar: Jeg citere:

” Årsagen til haveriet skyldes uhensigtsmæssigt udformning af akslen. Udmattelsesbrud med efterfølgende overbelastningsbrud.

Den primære årsag skyldes at de udvendige fingevind ikke er afsluttet korrekt ved diameterovergangen.

Gevindet virker kærvanvisende og det er her udmattelsesrevnen er initieret, revnevæksten er herefter forløbet over en lang tidsperiode, (dynamisk belastning) indtil spændingerne i restarealet har overskredet materialets brudspænding (statisk belastning) som har ført til det endelige brud.”

Se hele rapporten som er fremlagt i klublokalet og den 4/10 afleveret til klubbens formand samt sekretær.

Jeg skrev derfor til bestyrelsen at opkrævningen på de 10.000 kr. måtte bero på en fejl idet jeg skriftligt har redegjort og dokumenteret at hændelsen ikke kan tilskrives min landing i Lindtorp, men alene det forhold at en uheldig konstruktion af akselen ved næsehjulet havde ført til flere forskellige brud som var opstået over længere tid så kun de sidste ca 10% var tilbage da jeg landede i Lindtorp.

Jeg har yderligere fremført at såvel understellet som propel begge stod til udskiftning af andre årsager end haveriet og at motoren netop skulle have stort eftersyn. Disse forhold burde ligeledes indgå i bestyrelsens konklusion.

Bestyrelsen har imidlertid behændigt undladt at tage stilling til årsagen til hændelsen men kun at det var mig som var piloten. Jeg citerer:

”Vi har ikke forholdt os til, om du er skyld i hændelsen. Vi kan ikke vurdere, om en anden reaktion i den givne situation kunne have medført et andet hændelsesforløb. Vi har udelukkende lagt vægt på, at du var fartøjschef på flyet, da hændelsen indtraf. ”

Jeg mener ikke bestyrelsen med ovenstående begrundelse har ret til at vidersende en regning til mig alene. Jeg føler mig stærkt provokeret af den manglende retsfølelse som bestyrelsen her lægger for dagen ved overhovedet ikke forholder sig til de dokumenterede facts.

Jeg vil ikke acceptere afgørelsen og erkender, at den eneste klubinterne ankemulighed jeg har er generalforsamlingen, hvorfor jeg her vil indgive et forslag som dels ophæver bestyrelsens beslutning og dels pålægger bestyrelsen ved evt. fremtidige hændelser, at lade uvildige eksperter foretage vurderingen af evt. skyldsspørgsmål, såfremt dette beviseligt kan drages i tvivl.

Med venlig hilsen

Birger