Blog Image

Holstebro Flyveklubs Blog

Bloggen bruges til distribution af klubinformationer.

Bloggen er frit tilgængelig, men du skal være logget ind for at oprette og kommentere på indlæg. Login fås ved henvendelse til webmasteren. Besøg i øvrigt klubbens hjemmeside!

Tabere og vindere

Debat Posted on man, februar 27, 2017 20:52

Hvem er taber og hvem er vinder når 7 aktive medlemmer helt eller delvis forlader klubben ?

En lille gruppe med Ove i spidsen har gennem flere år forsøgt at dreje klubben mod en mere visionær fremtid, men er hver gang blevet afvist eller taktisk udmanøvreret.

Dette års generalforsamling var ingen undtagelse og på trods af klubbens alvorlige og gentagne underskud, valgte Bestyrelsen at anbefale generalforsamlingen at stemme nej til visionsgruppens ideoplæg.

Dette var mig helt ubegribeligt. – Initiativgruppens ildsjæle havde lagt et kæmpe arbejde i planen og forberedelserne til det som gruppen og alle involverede vurderede som realistisk og nytænkende.

8 møder med 9 deltagere á ca. 4 timer, og mange aftner med tegning, beregning og formulering skulle overbevise de få som erfaringsmæssigt ville gøre alt for at stoppe initiativerne.

Måske gjorde vi ikke vort arbejdet godt nok eller undervurderede modstanden mod forandring, men kontaktpersoner i kommunen, forskellige flyveinstanser, firmaer og naboer var alle taget med på råd til udformning af visionen som af bestyrelsen desværre blev opfattet som en utidig indblanding i deres arbejde.

Det efterfølgende medlemsmøde gav imidlertid fornyet energi og anbefalede os med næsten 100% opbakning at gå videre og selvom vi fortsat forventede modstand, var vi aldrig i tvivl om at det med sund fornuft ville lykkedes os at få klubben op i et helt andet gear og således afværge det vi så som fremtidens trussel. Men sådan gik det desværre ikke !

Med beskyldninger som Luftkasteller, urealistisk ønsketænkning, officiel latterliggørelse m.v. nedlægger initiativgruppen derfor nu sig selv i relation til arbejdet for HFK –

Vi tabte igen – i vandt igen – vi får ro igen.

Men hvem der i virkeligheden tabte vil tiden nok vise.

Jeg ønsker jer alle god vind fremover.

mvh. Birger

Efter aftale Torben bringer jeg her hans brev til bestyrelsen om hans udmelding af klubben som aktiv svæveflyvepilot.

Hans udmeldelse viser med stor tydelighed, den frustration som mange af os føler:

Hej bestyrelse i HFK

Det er med stor beklagelse at jeg (medlem 4034) hermed pr. 24-02- 2017 må melde mig som passivt medlem af klubben. Jeg vil dog gerne fortsætte som RC medlem. Forsikringsklubben skal jeg naturligvis heller ikke være medlem af mere. For tidligt og for meget indbetalt kontingent mm. og skal efterreguleres så det tilpasses Passivt + RC medlemskab.

Begrundelse:

2016 har for mig været det ringeste år i min 50 årrige karriere i klubben. For mig der har fløjet 2.500 stræk km. – er det primært de gode flyvedage der har interesse. 6 gange har jeg pakket madpakken og lavet opgave hjemmefra, i håb om en god flyvetur. 1 gang viste det sig at sidevinden var for kraftig til sikkert flyslæb. 2 gange blev det ikke til nogen flyvetur. Selvom klokken ikke var 10 endnu havde andre lagt beslag på DUOen og forventede ikke at være hjemme igen før sidst på dagen. Åbenbart ingen lodtrækning mere! 3 gange stod vi og ventede på en flyslæbspilot der ikke dukkede op. Så resultatet blev 1 time på motorfalken og 1 time på ASK 13. og det har jeg betalt over 5.000 kr. for. Generalforsamlingen viste så yderligere at der ikke er udsigt til forbedringer i den nærmeste fremtid.

Generalforsamlingen:

I min lange klubtid har jeg aldrig oplevet en så initiativrig gruppe som de 9 medlemmer der i månedsvis har arbejdet med visionsplanen. Klubben havde efter min mening en enestående mulighed for at skabe en fremtid med masser af aktiviteter og hen af vejen få opbygget en ny og spændende svæveflyve afdeling helt i tråd med Unionens perspektivplan. Dette har man desværre forkastet i stedet for at række hånden frem og få sat sig sammen og få løst de punkter der var uenighed om. Det kunne sagtens have ladet sig gøre med en velvillig og positiv indstilling fra alle parter. En helt anderledes og positiv klub kunne have været resultatet.

Venlig hilsen

Torben Møller

Medlem 4034<br/>Initiativgruppen

Diverse Posted on søn, november 20, 2016 20:14

smileyKære venner i flyveklubben

Faktisk havde jeg besluttet ikke at deltage i debatten her på siden og
således ikke bidrage til uenighed, men efter en mindre omskrivning vil jeg nu alligevel gerne bidrage til den positive debat.

Jeg føler at vi alle er nødt til at støtte op om vore ildsjæle og
slidere som når Ove tager initiativ til at tænke nyt og stort og denne gang
ikke lader sig standse af hvad der ”ikke” kan lade sig gøre.

Jeg tror som mange i klubben, at vi ser ind i en alvorlig krise hvis ikke vi
meget snart gør noget og ikke blot fortsætter med en selvforståelse for at det
hele nok skal gå.

Som Jens skrev så kan man være for eller imod et forslag, men det kan aldrig
være i klubbens interesse at forsøge at stoppe inspirerende initiativer for
udformning af et forslag til en fremtidsplan – uanset hvem der tænker tankerne.

Formanden skrev at det var vigtigt at tænke nyt og dyrke fælleskab og
venskab.

Lad os alle arbejde i klubbens interesse og glemme egne holdninge til fordel
for et godt fælles resultat.

Jeg ser meget frem til mødet på Torsdag.

Med klub-hilsen

Birger15 læs knust beton

Diverse Posted on lør, november 28, 2015 14:34

“Tak til alle jer gode klubvenner fordi i tænkte gode tanker for det slidsomme arbejde som læsning og aflæsning af 15 trailer fulde udgjorde for Erik og jeg.
Vejen er nu lappet i hele sin længde så du fint kan komme ned i klubhuset. Men det kan godt gøres bedre hvis noge vil bidrage med lidt efterreparation”
Hilsen
Birger15 læs knust beton

Diverse Posted on lør, november 28, 2015 14:34

“Tak til alle jer gode klubvenner fordi i tænkte gode tanker for det slidsomme arbejde som læsning og aflæsning af 15 trailer fulde udgjorde for Erik og jeg.
Vejen er nu lappet i hele sin længde så du fint kan komme ned i klubhuset. Men det kan godt gøres bedre hvis noge vil bidrage med lidt efterreparation”
Hilsen
BirgerTil generalforsamlingen

Debat Posted on tors, februar 12, 2015 23:28

1) Ændringsforslag til §12 pkt. 3

Medlemmer som kan ansvarspådrages for en evt. opstået skade på klubbens aktiver, hæfter for hele skaden, evt. begrænset til den tilhørende forsikrings selvrisiko, eller klubbens fastsatte medlems- selvrisiko. Dette gælder uanset om skaden er forårsaget under flyvning eller ved medlemmets øvrige aktivitet eller færden på området. Medlems-selvrisikoen fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Ved u-forsættelige hændelser som skyldes udslidning eller uforudsigelige udefra kommende hændelser, dækkes omkostningen af klubben.

Kan der ikke opnåes enighed eller indgåes kompromis, udpeges, (afhængig af flytypen), DSvU eller DULFU materielchef som opmand. Dennes afgørelse kan ikke ankes af nogen af parterne.

2) Ændringsforslag vedr. Omgørelse af opkrævet selvrisiko.

Idet der kan rejses tvivl om/af bestyrelsens berettigede tolkning af de nugældende regler vedr. haveriet med Savannah, hvor bestyrelsen ikke har taget stilling til skyldsspørgsmålet, men alene hvem der var pilot, ændres bestyrelsesbeslutningen jfr. ændringsforslaget i §12 pkt. 3

mvh
BirgerHaveriet med Savannah

Debat Posted on tors, januar 01, 2015 16:30

i fortsættelsen af Eriks kommentar til hændelsen, vedkender jeg gerne at jeg begik en fejl ved at flytte flyet til hangaren og at det måske ikke var efter bogen at ændre flaps under landingsforløbet, men det kan jeg jo ikke ændre på nu og det er vel heller ikke det sagen drejer sig om.

Formandens kritik af at jeg noter bestyrelsen i to mails, en anke og en saglig begrundelse med mine fortsatte intensioner, kan vel aldrig være at hænge nogen ud og har ej heller været intentionen ?

Min anke går alene på den manglende dialog fra bestyrelsen vedr. ansvaret for selve hændelsen.
Den eneste information jeg modtog var en årsopgørelse hvor der var anført et beløb på 10.000 kr med teksten, Forsikringsselvrisiko. Dette protesterede jeg over til kasseren og påpejede at dette måtte være en fejl.
Kort tid efter modtager jeg så den eneste mail som bestyrelsen har sendt mig, hvori de skriver at de ikke har taget stilling til årsagen, kun at jeg var piloten.
Dette mener jeg er urimeligt, specielt efter at jeg netop aftalte med sekretæren at han ville sikre at mine indhentede analyse blev fremlagt for bestyrelsen.

Hvis det er korrekt som formanden skriver, at bestyrelsen blot følger klubbens love og regler og at disse regler altid pålægger piloten ansvaret for hændelsen, uanset årsagen, ja så er jeg blot uvidende om dette og må naturligvis bære ansvaret, men i respekt for netop at påtage sig dette ansvar, vil i så ikke hjælpe mig, og måske også andre, med at oplyse hvor disse love og bestemmelser er beskrevet.

Venlig hilsen og godt nytår
BirgerHaveri med Savannah

Debat Posted on lør, december 27, 2014 20:59

Skuffet og frustreret.

Lige før jul, modtog jeg et kontoudtog fra klubbens kasserer hvoraf det fremgik at jeg skulle betale forsikringsselvrisikoen på 10.000 kr. for haveriet med Savannah.

Jeg har fra første færd afvist at en hård landing skulle være årsagen til haveriet, men blev på det nærmeste hånet og gjort til grin af Erik for at fremføre dette, så da formanden bad mig underskrive haverirapporten og forsikrings papirerne overbeviste han mig om at det var det nemmeste bare at angive en hård landing som årsagen. Jeg underskrev derfor en tom skadesanmeldelse og tog til efterretning at Erik angav pilotfejl som årsag. Dette fortryder jeg naturligvis idag at jeg ikke klart afviste.

Da jeg imidlertid var overbevist om at min landing ikke var årsagen til haveriet, bad jeg samme dag en flymekaniker vurdere skaden og fik her inspirationen til at lade nogle specialister besigtige bruddet på akslen som vi begge konkluderede var årsagen til at jeg under landingen mistede næsehjulet. .

Jeg bad således om hjælp ved to af B&O metaluger, civilingeniører og eksperter i metalbearbejdning og mikrofotografering. Deres konklusion var klar: Jeg citere:

” Årsagen til haveriet skyldes uhensigtsmæssigt udformning af akslen. Udmattelsesbrud med efterfølgende overbelastningsbrud.

Den primære årsag skyldes at de udvendige fingevind ikke er afsluttet korrekt ved diameterovergangen.

Gevindet virker kærvanvisende og det er her udmattelsesrevnen er initieret, revnevæksten er herefter forløbet over en lang tidsperiode, (dynamisk belastning) indtil spændingerne i restarealet har overskredet materialets brudspænding (statisk belastning) som har ført til det endelige brud.”

Se hele rapporten som er fremlagt i klublokalet og den 4/10 afleveret til klubbens formand samt sekretær.

Jeg skrev derfor til bestyrelsen at opkrævningen på de 10.000 kr. måtte bero på en fejl idet jeg skriftligt har redegjort og dokumenteret at hændelsen ikke kan tilskrives min landing i Lindtorp, men alene det forhold at en uheldig konstruktion af akselen ved næsehjulet havde ført til flere forskellige brud som var opstået over længere tid så kun de sidste ca 10% var tilbage da jeg landede i Lindtorp.

Jeg har yderligere fremført at såvel understellet som propel begge stod til udskiftning af andre årsager end haveriet og at motoren netop skulle have stort eftersyn. Disse forhold burde ligeledes indgå i bestyrelsens konklusion.

Bestyrelsen har imidlertid behændigt undladt at tage stilling til årsagen til hændelsen men kun at det var mig som var piloten. Jeg citerer:

”Vi har ikke forholdt os til, om du er skyld i hændelsen. Vi kan ikke vurdere, om en anden reaktion i den givne situation kunne have medført et andet hændelsesforløb. Vi har udelukkende lagt vægt på, at du var fartøjschef på flyet, da hændelsen indtraf. ”

Jeg mener ikke bestyrelsen med ovenstående begrundelse har ret til at vidersende en regning til mig alene. Jeg føler mig stærkt provokeret af den manglende retsfølelse som bestyrelsen her lægger for dagen ved overhovedet ikke forholder sig til de dokumenterede facts.

Jeg vil ikke acceptere afgørelsen og erkender, at den eneste klubinterne ankemulighed jeg har er generalforsamlingen, hvorfor jeg her vil indgive et forslag som dels ophæver bestyrelsens beslutning og dels pålægger bestyrelsen ved evt. fremtidige hændelser, at lade uvildige eksperter foretage vurderingen af evt. skyldsspørgsmål, såfremt dette beviseligt kan drages i tvivl.

Med venlig hilsen

BirgerOlga skadet

UL emner Posted on lør, september 20, 2014 18:16

Under landing på Lindtorp bøjede jeg næsehjulet og beskadigede propellen. Øv Øv Øv
Jeg beklager meget men der kommer nok til at gå nogle måneder inden den kommer i luften igen.
Jeg har bedt Erik om hjælp og han er straks gået igang og styre det videre forløbe. Tak.
MVH
BirgerNæste »